ผู้เขียน: J.E KWON

[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 6] มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้มีพิธีเปิดและวันปฐมนิเทศ โครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 6 (กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ประเภททีม)

[เยาวชนอาสาสมัครจีเอ…