วันที่ 1 สิงหาคม 2562 น้องมานาเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นสูง 3.2 เพื่อเตรียมตัวก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Litle Jabez Korea academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)