มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 3 (GHT Youth Volunteers 3rd Project) เพื่อให้เยาวชนได้มีความตระหนักถึงศักยภาพของตนเองผ่านการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา สาธารณประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดการเป็นเยาวชนอาสาสมัครต้นแบบของเยาวชนไทย
 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนอาสาสมัครดีเด่น รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
 
คุณสมบัติ นักเรียนชั้น ม.ปลาย (ม.4 – ม.5) มีหัวใจจิตอาสา
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 
วันสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ณ สำนักงานโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
 
ประกาศผล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 
สนใจสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่นี่ หรือ
Face book: Global Hope Thailand
โทร สนง.โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
055-258881 081-0651687
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
 
 
ส่งใบสมัคร คลิก
การเดินทาง คลิก