https://youtu.be/Ik8dWS2wz_k

กิจกรรมครั้งที่ 3 ที่เยาวชนอาสาสมัครเลือกมานั่นก็คือเทศกาลลอยกระทง
ในวันที่ 11 พฤศจิกายนและทำกระทงในวันที่ 2 พฤศจิกายนและเวลาลอย
ในประเทศไทยเทศกาลลอยกระทงเป็นของศาสนาพุทธก็จริง
แต่ว่าศาสนาคริสต์หรืออิสลามก็สามารถลอยกระทงได้เหมือนกัน
สมาชิกเยาวชาอาสาสมัครงานยุ่งแค่ไหนก็ตามก็ยังสนุกสนานด้วยกัน
ขอบคุณที่ทำงานร่วมกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข

สำนักงานจีเอชที