[เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที] ทีม ‘We Grow’ การเตรียมอุปกรณ์และทดลองกิจกรรมต่างๆ กับ โครงการที่ 2 โครงการเล่นเพื่อการเรียนรู้ play to learn
ของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที


มีการเตรียมงาน อุปกรณ์ สิ่งของ และทดลองทำกิจกรรมต่างๆ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม
เนื่องจากมีการสลับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่ซ้ำกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
เพราะต้องสื่อสารและทำความเข้าใจในแต่ละกิจกรรมที่ตนเองได้รับมอบหมาย
จึงทำให้พวกเขาเหล่าเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที
ต้องฝึกฝนและลงมือซักซ้อมก่อนลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อให้กิจกรรมทุกกิจกรรม เกิดผลลัพท์ที่ดีต่อไป
อีกหนึ่งประสบการณ์ของน้องๆเยาวชนไทย


จีเอชที วีโก
สู้ๆต่อไป


โกลบอลโฮฟประเทศไทย