มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ร่วมกับผู้สนับสนุน ”คุณมินจี” (ข้าราชการครูเกาหลี)
เตรียมอุปกรณ์การเรียนและอาหารว่างเพื่อเด็กนักเรียนที่จะไปเยี่ยม

ให้ก็สุข รับก็สุข

GHT / Global Hope Thailand