มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสาธารณสุข ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ ที่โรงเรียนวัดน้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก