จดหมายขอบคุณ จากหัวใจดวงน้อยๆ
ที่ส่งมายังผู้สนับสนุน ตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก
CDP : CHILDREN DONATION PROGRAM
สายสัมพันธ์แทนความห่วงใยผ่านข้อความในจดหมาย
ด้วยรักและผูกพัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ ขอบคุณค่ะ

จีเอชที

Global Hope Thailand