ALA FARM สนับสนุนฟาร์มไก่ สำหรับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่พันธ์ุพื้นบ้าน ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไข่ไก่จะเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน และส่วนที่เหลือก็จะถูกนำไปขายยังตลาดหมู่บ้าน