หมวดหมู่: โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

[การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ] คริสตจักรอันชิม กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับหมู่บ้านชินลาภ

    อาสาสมัครคร…

[การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ] คริสตจักรแทกูอันชิม กิจกรรมทำความสะอาดชุมชนและเยี่ยมบ้านผู้รับการสนับสนุน

เยาวชนอาสาสมัครคริสต…

[การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ] คริสตจักรอันชิม อาสาทำกิจกรรมให้กับโรงเรียนประถมศึกษา

เยาวชนอาสาสมัครอาสาไ…

[การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ] คริสตจักรอันชิม เดินทางมาถึงและทัศนศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก

อาสาสมัครคริสตจักรอั…