หลังจากที่อาสาสมัครเกาหลีใต้ ทีม Haebom เสร็จสิ้น
รวมระยะเวลา 2 ปี โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
ณ โรงเรียนวัดหนองอ้อ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ทีมอาสาสมัครเฮบอม ยังคงให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ต่อเนื่อง
โดยสนับสนุน “โครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน” ของโรงเรียน
คือการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ ที่ใช้ในห้องสมุดเพื่อเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนาการด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ต่อเนื่อง

ให้ก็สุข รับก็สุข


มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand