มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ประจำปี 2563-2564
Children Donation Program: CDP
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงเดือนมิถุนายน 2564

บัดนี้ถึงระยะสิ้นสุดโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ประจำปี 2563 – 2564 แล้วนั้น
ในข้อกำหนดของมูลนิธิฯได้กำหนดว่า เด็กนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว
ต้องเขียนจดหมายขอบคุณมายังผู้สนับสนุน ตอบกลับมายังมูลนิธิฯ
ภายในวันที่ 8 ของทุกเดือน จนครบระยะเวลาตามที่มูลนิธิฯกำหนด

และในเดือนนี้เดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นเดือนที่สิ้นสุดสัญญา
แต่น้องๆนักเรียนที่น่ารักทุกคน ยังคงปฏิบัติตามสัญญา
โดยได้เขียนจดหมายมาถึงผู้สนับสนุน อ่านใจความแล้วว่า
จะเห็นถึงความรักที่พวกเราส่งต่อและผ่านไปยังน้องๆ ส่งกลับมา
ว่าน้องๆมีความรู้สึกอย่างไร

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักทุกท่าน จากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้

คุณจีอึน ควอน
คุณฮีจอง คิม
คุณมินจี โน
คุณซองด็อก ลี

ที่ปรึกษา/คณะกรรมการมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทสไทย ทุกท่าน
ความสุขของการแบ่งปัน ความสุขจากการได้รับ
ความหวังร่วมกัน ความสุขที่เติบใหญ่

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / GHT