มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย เราได้ได้มอบข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ
ได้แก่ เตียงสองชั้น ที่นอน ตู้เสื้อผ้า และพัดลม

ให้กับเด็กนักเรียนในชนบท โดยผ่านทางผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมบางระกำ1 (รุ้งวิไล)
ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆห่างไกล จ.พิษณุโลก เพื่อการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเขา

ขอบคุณที่อยู่ร่วมกับเรา

ให้ก็สุข รับก็สุข….ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand