ไม่เพียงแต่สนับสนุนเงินเพื่อเด็กเท่านั้น สำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ได้จัดเตรียมของขวัญสำหรับน้องๆผู้ได้รับทุนตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) ด้วย

ในปีนี้ โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก (CDP) ประจำปี 2564
เราสนับสนุนทุนระยะยาว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึง เดือนธันวาคม รวมระยะเวลา 6 เดือน
โดยเดือนแรกมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ลงพื้นที่ พบปะเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียน พร้อมมอบเงินสด
แต่ในเดือนถัดไป มูลนิธิฯดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของเด็กนักเรียน
ผ่านความรัก ความห่วงใย และกำลังใจ
เราหวังว่าเรา……เด็กนักเรียนเหล่านี้ยังมีความฝันและ ความหวัง…………..

ความสุขของการแบ่งปัน ความสุขที่ได้รับ
เราขอเป็นแรงสนับสนุน เป็นความหวังร่วมกัน และเพิ่มเติมความสุข…..

ก้าวไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย/GHT