มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน
ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(http://www.tcepac.dsdw.go.th/index.php)
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (http://dsdw.go.th)

มุ่งเน้นไปที่ ‘SDGs’
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย เป้าหมายหลักคือ การพัฒนาชุมชน พัฒนาการศึกษา และพัฒนาสาธารณสุขอนามัย
เราเป็น ‘องค์กรสาธารณประโยชน์’ ที่ได้รับการรับรองแล้ว
ในการประชุมครั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายบังคับใช้ ขอบเขตของกิจกรรมและคำสำคัญ
หน้าที่ บทบาท และสิทธิในฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ อีกด้วย


ค่อยๆ ก้าวไปทีละก้าวเดินไปกับพวกเขา
โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand