ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากองค์การสวัสดีการสังคมจังหวัดพิษณุโลก

สนง.พมจ.พิษณุโลก วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ได้ดำเนินการจัดารประชุมเชิงปฎิบัติการเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นจากองค์การสวัสดิการสังคมเพิ่อให้ได้โครงการปี 2568 ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand