ด้วยวันนี้ วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้เสนอ โครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสิดการสังคมจังหวัด
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมและรายละเอียดของ
“โครงการสร้างคน สร้างเครือข่าย อาสาสมัครจีเอชที”
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ก้าวแรกแห่งปี กับบทบาทองค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ขอบคุณในการร่วมมือกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand