ตามที่มูลนิธิโกลบอลโฮฟประเทศไทย ได้ดำเนินการประชุมโกลบอลโฮฟสัญจรในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565

ณ บ้านไม้การ์ตูน รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อเป็นการร่วมคิดร่วมกันทำงานกิจการของมูลนิธิฯนั้น

ในการนี้ มูลนิธิโกลบอลโฮฟประเทศไทย
ขอขอบคุณ มูลนิธิโกลบอลโฮฟ นานุม (สำนักงานใหญ่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี)
ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ สำหรับการประชุมโกลบอลโฮฟสัญจร ในครั้งนี้
เพื่อเป็นการเสริมสร้างและให้กำลังใจในการทำงานของคณะกรรมการมูลนิธิโกลบอลโฮฟประเทศไทย ต่อไป

ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการ ที่ร่วมกันสร้างพลังทำงานด้วยความหวัง ด้วยความสุข
และด้วยความรัก โดยการทำงานที่ไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ

เป็นกำลังสำคัญในการทำงานกิจการของมูลนิธิฯเสมอมา
ทั้งยังเป็นผู้ให้มาโดยตลอด

วันนี้ ประชุมพิจารณาโครงการของมูลนิธิฯทั้งหมด 3 โครงการ
ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ท่านสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand