เราขอขอบคุณ ที่เราจะได้อยู่ด้วยกัน
อยู่กับเขาในวันนี้ หวังว่าจะเป็นความสุขของการแบ่งปันและการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย 
Global Hope Thailand