กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  workshop  ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

ให้สังคมไทย ได้มีความสุขที่ยั่งยืนให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand