วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ห้องปัญญาจารย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์
วันนี้ เป็นวันแรกกิจกรรมฝึกอบรม โครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที
ของมูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการ แกนนำอาสาสมัคร 12 คน
และเยาวชนอาสาสมัคร 59 คน

เริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่เวลา 8.00 น. ลงทะเบียน ส่งใบสมัคร รับแฟ้มคำปฏิญาณตน
รับเสื้ออาสามัคร ป้ายชื่อ ตรวจ ATK และสแกนคิวอาร์โค้ด

กิจกรรมแรกกิจกรรมสันทนาการ และพิธีเปิดโครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที
โดยมี รองสนิท ประหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1
เป็นประธานพิธี น.ส.เบญจมาศ แก้วบัวไข ประธานมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน
นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับคำปฏิญาณตนอาสาสมัครจีเอชที หลังจากนั้นถ่ายรูปร่วมกันทุกคน

กิจกรรมฝึกอบรมแกนนำและเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที กับหัวข้อแรกภาคเช้า
“อาสาสมัครกับเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน”โดยอาจารย์ปฏิมาพร เคลือขอน อาจารย์ประจำสาขาสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรียนรู้งานอาสาสมัคร อาสาสมัครคืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

ภาคบ่าย กระบวนการงานอาสาสมัคร โดยอาจารย์หทัยรัตน์ ศรีมาลา มูลนิธิคริสตคุณานุกูล
เรียนรู้กระบวนงานอาสาสมัครกับการทำงานเป็นทีม รู้จักแบ่งหน้าที่เพื่อทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

โครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือหลายองค์กร มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มูลนิธิคริสตคุณานุกูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
และขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

การร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันความรัก ความหวังและความสุข
ขอบคุณผู้ให้ และผู้รับ ด้วยหัวใจเต็มเปี่ยม
เราหวังว่า เราจะร่วมกันจับมือ เดินไปด้วยกัน
สร้างสรรค์สังคม เพื่อเยาวชนไทยต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย Global Hope Thailand