คุณมีโซ คนไทย เรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมตัวแต่งงานกับคนเกาหลีใต้
จึงเรียนภาษาเกาหลีหลักสูตรพิเศษ เตรียมความพร้อมสำหรับการขอวีซ่าแต่งงานและการเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK)
เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนกันยายน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ วันละ 4 – 6 ชั่วโมง
เป็นการเรียนภาษาเกาหลี พยัญชนะ สระ ประโยคเกาหลีอย่างง่าย รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีเกาหลี
สู้จนถึงที่สุด..
เราเชื่อว่าคุณมีโซ ทำได้

ความสุขของการแบ่งปัน ความสุขของการรับ

เราขอเป็นกำลังใจให้คุณ

สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ / Little Jabez Korea Academy
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand