หลังจากที่เหล่าเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที อะคาเซีย
ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นโครงการสอนภาษาอังกฤษ ‘Let’s get English’ แล้วนั้น
ต้องมีการสรุปและรายงานผลโครงการดังกล่าว
เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ผู้รับผิดชอบผลสรุปโครงการและรายงานประเมินผลโครงการ
ได้ขอประชุมย่อยเพื่อปรึกษา หารือ การสรุปผลโครงการฯดังกล่าว
ด้วยความน่ารักของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ที่ตั้งใจ
พยายามทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ถึงแม้นจะเป็นเพียงนักเรียนชั้น ม.ปลายเท่านั้น
แต่เรา…สำนักงานโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย คิดเสมอว่าศักยภาพในตัวเด็กไทย
****พวกเขาไม่ใช่เด็ก พวกเขามีความสามารถทำได้ทุกอย่าง……
เมื่อเขาตั้งมั่นและตั้งใจทำ
หนูทำได้

ให้ก็สุข รับก็สุข

จีเอชที/โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย