มูลนิธิโกลบอล โฮฟ (Global Hope Nanum)  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และที่ประเทศไทยนั้น มีชื่อว่า 
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย (GHT) ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก เราทำงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้

เราดำเนินการพันธกิจหลักร่วมกัน ด้านสังคม พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ประชาสังคม ด้านสาธารณสุข อนามัย
ด้านการศึกษา ซ่อมแซมห้องสมุดและ ร่วมกันพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการศึกษา เป้าหมายที่เราดำเนินการ มี 2 ส่วนคือ
*ภายใน หมายถึง การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ “ภาษาเกาหลีลิตเติ้ล จาเบซ”
หลักสูตรภาษาเกาหลี มี 4 หลักสูตรด้วยกันคือ
                     1 หลักสูตรปรับพื้นฐานเกาหลี เหมาะสำหรับผู้สนใจ อยากเรียนรู้ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
                              2 หลักภาษาเกาหลี มี 4 ระดับ คือ  ภาษาเกาหลีชั้นต้น , ชั้นกลาง, ชั้นสูง และชั้นสูงแอดวานซ์
3 การทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี  TOPIK และ
                                  การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี) PAT 7.7
                     4 ภาษาเกาหลีผ่านวัฒนธรรมประเพณี ดนตรี ซีรีย์เกาหลี หรือการทำอาหารเกาหลี
และ โครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที
ปัจจุบันเราสามารถสร้างเยาวชนต้นแบบงานอาสาสมัครถึงรุ่นที่ 3 แล้ว

*ภายนอก คือ การส่งบุคลากรทางการศึกษาไปนอกสถานที่ มีการให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาเกาหลีกับองค์กรอื่นๆ 
และ ดำเนินการโครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสมุด รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการยืม-คืนหนังสือด้วย
มีการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด ให้น้องๆนักเรียนน่าใช้น่าลองเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุด

ในความตั้งใจของเรา “โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย”
เรามักจะพูดถึง ความฝัน ความหวัง สู่อนาคตที่เป็นจริง เสมอๆ
ความสุขของการแบ่งปัน + ความสุขจากการได้รับ

ให้ก็สุข  รับก็สุข

จีเอชที / ลิตเติ้ล จาเบซ / โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย