มูลนิธิโกลบอล โฮฟ (Global Hope Nanum)  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
และที่ประเทศไทยนั้น มีชื่อว่า มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย (GHT) ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก
เราทำงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้

เราดำเนินการพันธกิจหลักร่วมกัน ด้านสังคม พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ประชาสังคม ด้านสาธารณสุข อนามัย
ด้านการศึกษา ซ่อมแซมห้องสมุดและ ร่วมกันพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการศึกษา เป้าหมายที่เราดำเนินการ มี 2 ส่วนคือ
*ภายใน หมายถึง การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ “ภาษาเกาหลีลิตเติ้ล จาเบซ”
*ภายนอก คือ การส่งบุคลากรทางการศึกษาไปนอกสถานที่ มีการให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาเกาหลีกับองค์กรอื่นๆ 
และ ดำเนินการโครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน โดยการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสมุด รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการยืม-คืนหนังสือด้วย
มีการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด ให้น้องๆนักเรียนน่าใช้น่าลองเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุด

ในความตั้งใจของเรา “โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย”
เรามักจะพูดถึง ความฝัน ความหวัง สู่อนาคตที่เป็นจริง เสมอๆ
ความสุขของการแบ่งปัน + ความสุขจากการได้รับ

ให้ก็สุข  รับก็สุข

จีเอชที / ลิตเติ้ล จาเบซ / โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย