โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย (GHT)
ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (http://phitsanulok.m-society.go.th/)
ได้แจ้งผลการอนุมัติโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ได้อนุมัติเงินงบประมาณโครงการสร้างคน
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที ของมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

ขอขอบคุณค่ะ

ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand