งานร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ

         WHAF.TH วาฟ ไทย  ดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ตามโครงการเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา  
สังคมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยมีความร่วมมือแบบทวิภาคี  เป็นการให้ความร่วมมือ  เพื่อดำเนินงานแผนการ  โครงการกิจกรรม  ร่วมกับต่างประเทศ