แนวคิดพื้นฐาน

แนวคิดพื้นฐาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เป็นองค์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชน  การศึกษา และการสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักเห็นคุณค่าชีวิตของตัวเอง  

EMPOWERMENT OF YOUTH เพิ่มขีดความสามารถของพลังเยาวชนไทย สร้างความเชื่อมั่นของตนเอง GRASSROOT PARTICIPATION มีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับรากหญ้า เพื่อก่อเกิดประโยชน์ เพิ่มศักยภาพชุมชนRESPECT FOR CULTURAL DIVERSITY ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เคารพสิทธิ เอกลักษณ์ของภูมิภาค SUSTAINABLE DEVELOPMENT การพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืน PARTNERSHIP ความร่วมมือในทุกชุมชนและระดับประเทศ HUB OF INFORMATION AND KNOWLEDGE ศูนย์กลางขององค์ความรู้และข้อมูล