โครงการเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า ได้ความช่วยเหลือจาก มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ภายใต้การอุปถัมภ์ของคุณคิมแตฮุน เราได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกระบาก ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนฟาร์มไก่และเห็ดที่มุ่งเน้นกิจกรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเริ่มในเดือนพฤศจิกายน และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์) เราได้มีพิธีเปิดโครงการเพื่อสนับสนุนการอย่างเป็นทางการ

ขอบคุณคิมแตฮุน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน