โครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน   

ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

โครงการห้องสมุดมีชีวิตในฝัน เป้าหมายเพื่อเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ห่างไกลชนบท

และเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลน / ไม่มีห้องสมุด ไม่มีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยเด็ก ประถมศึกษา

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ดี จุดเริ่มต้นที่ดีกับการอ่านหนังสือ สู่อนาคตที่สดใส

(โครงการร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ วาฟ (ประเทศเกาหลีใต้) มูลนิธิ วาฟ.ไทย โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 ที่ทำการปกครองอำเภอ บางระกำ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม พิษณุโลก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิคมพัฒนา ประชาชนผู้ปกครอง)