ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ได้จัดประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิฯ

เพื่อดำเนินการพิจารณาโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ อาทิเช่น
โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก Children Donation Program : CDP ประจำปี 2564 -2565
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร ตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิฯกำหนด

และร่วมกันพิจารณาโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 3
โดยเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมอะคาเซียได้เสนอและขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการสอนภาษาอังกฤษ Let’s get English
เพื่อดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้แก่น้องนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนวัดแตน อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ขอขอบคุณ ท่านคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ของมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ที่ร่วมกันสรรสร้างทำงานร่วมกันในครั้งนี้

ให้ก็สุข รับก็สุข

จีเอชที/โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย