เราร่วมสร้างฝัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
อย่างน้อยให้รู้ว่า มีพวกเราเป็นกำลังใจ สู้ๆต่อไป น้องๆที่น่ารัก
เงินสนันสนุนเพื่อเด็กนักเรียน
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ประจำเดือนกันยายน
โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก
CDP : CHILDREN DONATION PROGRAM

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

จีเอชที
Global Hope Thailand