ส่งอาสามัครเกาหลี  ลงพื้นที่ ในเขตอำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

เพื่อช่วยเหลือและการดูแลรักษาสุขภาพ

มีการรักษา  โดยแพทย์แผนเกาหลี  (ฝังเข็ม)

และทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ในโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ

เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้น

เด็กนักเรียน ได้มีโอกาสพบปะเพื่อน  พี่  ชาวต่างประเทศ (เกาหลีใต้)