หมวดหมู่: โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

[เชื่อมโยงความร่วมมือ] การประชุมหารือ “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาชีพสังคมสงเคราะห์” มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม…