ALA Ⅳ BOMIN FARM

สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และการเพาะเห็ดนางฟ้า)

ที่โรงเรียนวัดหนองง้าว ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ขอขอบคุณ คุณโบมิน ลี ผู้ให้การสนับสนุน