[กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ EXCHANGE KNOWLEDGE] หลังจากที่_อาสาสมัครเกาหลีใต้ ทีม Hae ^Bom เสร็จสิ้นโครงการ รวมระยะเวลา 1 ปี

  โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดห […]