[กิจกรรมสร้างเครือข่าย] การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก (Children Donation Program) ประจำปี 2563

                  ด้วยมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย […]