มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้อขนมสำหรับอาสาสมัคร
ในการทำงานอาสาสมัครจีเอชที เพื่อลงพื้นที่ปฎิบัติงานอาสา
จากคุณบาอุน  คิม และ คุณเฮจิน บยอน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ในความกรุณาของท่านในครั้งนี้

ความสุขของการแบ่งปัน ความสุขของการเติบโต

ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

Global Hope Thailand