หลังจากที่อาสาสมัครเกาหลีใต้ ทีม Haebom เสร็จสิ้น
รวมระยะเวลา 2 ปี โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน
ณ โรงเรียนวัดหนองอ้อ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ทีมอาสาสมัครเฮบอม ยังคงให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ต่อเนื่อง
โดยสนับสนุน “โครงการห้องพยาบาล” ของโรงเรียน
คือการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อใช้ในกิจกรรมนอกสถานที่ และในโรงเรียน

ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand