การได้รับที่เกิดความสุขด้วยหัวใจดวงน้อยๆ ตอบกลับมายังผู้สนับสนุน
ถึงแม้จะเป็นเพียงข้อความในจดหมาย แต่เต็มไปด้วยความรักและความหวัง

การเรียนรู้….
การให้และการรับ….
ความรักที่ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล
ขอบคุณด้วยหัวใจ….
ความสุขของการแบ่งปัน 
ความสุขของการได้รับ

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand