ขอขอบคุณมูลนิธิ โกลบอลโฮฟ นานูน ประเทศเกาหลีใต้
สำหรับการสนับสนุนผ้าอนามัยถึงผู้หญิงไทย
ในการเข้าถึงและเท่าเทียมกัน

ขอขอบคุณ จึง-ฮยอน ควอน(Jeung-hyeon, Kwon)
ประธานกรรมการมูลนิธิ โกลบอลโฮฟ นามุน ประเทศเกาหลีใต้
สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้

ความสุขของการแบ่งปัน ความสุขจากการได้รับ

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

Global Hope Thailand/มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย