ขอขอบคุณประธาน บงฮี โช มูลนิธิมิชชั่นเกาหลี (http://kmil.or.kr/)
เพื่อให้โครงการ “พิ้งค์สอนน้อง”ของเยาวชนอาสาสมัครจีเอช
ทีดำเนินการด้วยความราบรื่นหลังจากที่พวกเขาได้ออกแบบกิจกรรมตาม
เป้าหมายโลก SDGs 4, 12, และ 17 คือ กิจกรรมสุขอนามัย
“การล้างมือหรรษา” “การแปรงฟันให้ถูกวิธี” และกิจกรรมทำขนมไทย “บัวลอยสามสี”

โดยมีเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจจากมูลนิธิมิชชั่นเกาหลี มีรัล (เมล็ดข้าวสาลี)

ให้ก็สุข รับก็สุข
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand