มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที
จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ และวันที่ 29 เมษายน 2566 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
แกนนำอาสาสมัครจีเอชที อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน
เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที อายุระหว่าง 14 ปี – 18 ปี จำนวน 59 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้งานอาสาสมัคร การเชื่อมโยงอาสาสมัครกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกิดความร่วมมือมีการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร กลุ่มคน ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที
ด้วยกำลังทุ่มเทพลังแรงกาย แรงใจของแกนนำอาสาสมัครจีเอชที
ในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำเยาวชน เพื่อการเติบโตเป็นพลเมืองโลก
เราได้มีโอกาสรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ระหว่างแกนนำอาสาสมัครจีเอชที กับคณะทำงานโครงการฯ

มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
ขอขอบคุณ คุณแจอึน จอง ที่ปรึกษามูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
ท่านได้สนับสนุนงบประมาณ(ค่าอาหาร)ในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ
เราแบ่งปันความสุข ด้วยการเป็นความหวังและความฝัน

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand