มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที
จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์
และวันที่ 29 เมษายน 2566 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม

ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น

แกนนำอาสาสมัครจีเอชที อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน
เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที อายุระหว่าง 14 ปี – 18 ปี จำนวน 59 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้งานอาสาสมัคร การเชื่อมโยงอาสาสมัครกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกิดความร่วมมือมีการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร กลุ่มคน ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่
ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตในฝัน

มีการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุด การซ่อมแซม ทำความสะอาดหนังสือ ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า พัดลม คอมพิวเตอร์
การลงระบบโปรแกรมการสืบค้น การยืม-คืนหนังสือ
ปรับปรุงผนังห้องสมุดภายในและภายนอก ระบายสีวาดภาพให้สวยงาม ทำความสะอาดพื้นผนังในห้องสมุดให้สะอาด

และได้จัดซื้อและติดตั้งพัดลมไว้ใช้ในห้องสมุดด้วย
ขอขอบคุณ คุณกีซุน จู ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อพัดลม
ขอบคุณค่ะ
ให้ก็สุข รับก็สุข
มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย Global Hope Thailand