มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที ขึ้นมา
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำอาสาสมัครจีเอชที อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน
เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที อายุระหว่าง 14 ปี – 18 ปี จำนวน 59 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้งานอาสาสมัคร การเชื่อมโยงอาสาสมัครกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกิดความร่วมมือมีการเชื่อมโยงระหว่างองค์กร กลุ่มคน ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่
ในการนี้ เรายังได้รับการสนับสนุนโครงการ จากคุณบาอุน คิม และคุณเฮจิน บยอน
ท่านได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำเสื้ออาสาสมัคร จำนวน 100 ตัว

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คุณบาอุน คิม และคุณเฮจิน บยอน
ขอบคุณกำลังใจ ผ่านการแบ่งปันและความสุข ให้ด้วยหัวใจ

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand