มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
เราขอขอบคุณ คุณฮัน-ออร คิม ผู้สนับสนุนพิธีเปิดโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 5
ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเรื่อยมา ส่งกำลังใจให้แก่เยาวชนไทย

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand