คณะกรรมการมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
โดยคุณเบญจมาศ แก้วบัวไข, ทพญ.อัญชลี กิติวิริยะกุล และคุณสุพีรพันธ์ เกิดพันธุ์
เริ่มศักราชใหม่ พ.ศ.2566
ท่านคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์
อุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน
สำหรับความร่วมมือในการทำกิจการมูลนิธิฯต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย (GHT)/ Global Hope Thailand