ตามเวลาประเทศไทย วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 13.00 น. ออกเดินทางจากพิษณุโลกสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และออกเดินทางจากประเทศไทยเวลา 23.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนอาคาร 2 เวลาท้องถิ่นเกาหลีในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 06.55 น. ซึ่งใช้เวลาประมาณ 16 ชั่วโมง วันนี้เป็นวันแรกของการมาเยือนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีของข้าราชการพลเรือนไทย