โครงการกิจกรรมสร้างเครือข่าย  ระหว่างทีมนักศึกษาอาสาสมัครประเทศเกาหลีใต้ ทีมเฮบอม HAEBOM (มหาลัยธีโอโลจิคอล)  องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ( KOICA)  สภาองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสาธารณรัฐเกาหลี ( KUCSS ) ได้จัดทำกิจกรรมขึ้น ณ  โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  ดังนี้
  • กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน วิชาภาษาเกาหลี   วิทยาศาสตร์ เทควันโด  ดนตรีศิลปะ
  • กิจกรรมกีฬาสี
  • กิจกรรมซ่อมแซมสนามเด็กเล่น  และจัดซื้ออุปกรณ์ ของเล่นในสนามเด็กเล่น (ใหม่)
  • กิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ทำโรงเพาะเห็ดนางฟ้า และจัดซื้อก้อนเชื้อเห็ดให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
  • กิจกรรมด้านสาธารณสุข  จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ระบบ อาร์โอ  พร้องไส้กรอง  เพื่อนักเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย