หลังจากรับสมัครช่วงเดือนมกราคม
คณะกรรมการประกาศผลการเยาวชนอาสาสมัคร ประเภททีม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567
และในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนผดุงราษฎร์โดยให้ทีมแต่ละทีมนำเสนอโครงการของตนเองอีกครั้ง

ภายในวันนั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. ลงลายมือชื่อเข้าร่วมโครงการ หนังสือยินยอมและหนังสืออนุญาตของผู้ปกครอง

                                                       นำเสนอโครงการต่อมูลนิธิฯ  ทีมดังนี้
                                                    1. โครงการยุวชนจิตอาสา ต่อต้านภัยยาเสพติด 
                                                       ทีมอาสาสมัครของ BDC

                                                    2. โครงการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิลและสร้างแนวทางในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
                                                       ทีมเยาวชนฟ้าขาว

                                                    3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพจากสื่อการสอน 
                                                       ทีมF4 PR ร่วมพัฒนา

เริ่มต้นด้วยกิจกรรมสันทนาการ แนะนำบุคคลและองค์กรมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ต่อด้วย ให้น้องๆแต่ละทีม
นำเสนอโครงการของตนเอง ปฏิทินงานเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที (มิถุนายน-ตุลาคม)
การอธิบายการเขียนโครงการรวมถึงการเขียนงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ
ทุกคนเรียนรู้กับประสบการณ์ใหม่ ก้าวไปพร้อมๆกัน กับเรา….

ฉันหวังว่าคุณจะสนุกและมีความสุข

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand